اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تقویم آموزشی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

1400/08/10

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
دیجیتال مارکتینگ

1400/08/04

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

1400/07/27

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با فرصت های تجاری بازار عراق

1400/06/15

  آخرین اخبار

  کسب رتبه اول آموزش توسط اتاق بازرگانی تبریز

  پنجشنبه نوزدهم اسفند 1400
  چهارشنبه بیست و دوم دي 1400

  توسط اتاق بازرگانی تبریز انجام شد؛
  برگزاری کارگاه آموزشی صادرات مرکبات در شهرستان بناب

  پنجشنبه دوم دي 1400

  در اتاق تبریز؛
  دوره های آموزشی تدوین قراردادهای تجاری و آشنایی با قوانین مالیاتی برگزار شد

  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400