اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

آخرین اخبار

کارگاه دو روزه آشنایی با تجارت عراق در اتاق تبریز برگزار شد.

پنجشنبه هیجدهم مهر 1398

کارگاه آموزشی آشنایی با تجارت روسیه

چهارشنبه دهم مهر 1398

کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی LC و مقررات حاکم بر آن در اتاق تبریز برگزار شد.

شنبه دوازدهم خرداد 1397

دوره آموزشی تجارت بین الملل در اتاق تبریز برگزار شد.

پنجشنبه سی ام آذر 1396