اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تقویم آموزشی

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

1400/08/10

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
دیجیتال مارکتینگ

1400/08/04

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

1400/07/27

لینک وبينار دوره آموزشی مجازی
آشنایی با فرصت های تجاری بازار عراق

1400/06/15

  آخرین اخبار

  در اتاق تبریز؛
  دوره های آموزشی تدوین قراردادهای تجاری و آشنایی با قوانین مالیاتی برگزار شد

  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400

  ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز؛
  دوره آموزشی گزارش نویسی جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

  پنجشنبه بیست و سوم بهمن 1399

  ویژه همکاران اتاق بازرگانی تبریز؛
  دوره آموزشی مدیریت اثربخشی جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

  سه شنبه بیست و سوم دي 1399

  جلسه هم اندیشی دانشگاه و صنعت در اتاق تبریز برگزار شد

  سه شنبه شانزدهم دي 1399

  برگزاری دوره های آموزش مجازی( آنلاین) بازاریابی دیجیتالی برای اعضاء اتاق تبریز

  سه شنبه بیست و سوم ارديبهشت 1399