اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397
کد 12

کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی LC و مقررات حاکم بر آن

.