اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397
کد 13

کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی LC و مقررات حاکم بر آن در اتاق تبریز برگزار شد.

از سلسله مباحث آموزشی قواعد بازرگانی ، "کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی LC و مقررات حاکم بر آن "روز پنجشنبه مورخ 1397/03/10 در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل یافت.
این کارگاه  آموزشی که با همکاری موسسه آموزشی و پزوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده بود آقای دکتر اسماعیل محققی مدرس موسسه به بیان توضیحات وتبیین موضوع پرداختند.

فایل پیوستی دوره جهت دانلود