اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400
کد 48

دوره های آموزشی اصول فنون مذاکره 1 و 2

21 و 22 دی ماه 1400
 اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تبریز