اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : دوشنبه 6 تير 1401
کد 52

ویژه واحدهای صنایع غذایی استان

کارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت

واحد آموزش اتاق تبریز برگزار می کند
سه شنبه و چهارشنبه، ۷ و ۸ تیرماه ۱۴۰۱ - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز