اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : دوشنبه 15 آبان 1396
کد 6

آموزش کاربردی و تخصصی آشنایی مدیریت کیفیت

-
مدرسان دوره  آقایان:
دکتر یونس جبارزاده
(دکتری مدیریت تولید وعملیات- عضو هیئت علمی دانشگاه   تبریز  گروه  اقتصاد  ،مدیریت  وبازرگانی)
سرفصل های آموزشی:
آشنایی   مقدماتی  وکاربردی    مدیریت  کیفیت   برای واحدهای   تولیدی  وصنعتی

تعداد نفرات شرکت کننده: 80نفر    مدت دوره:  5ساعت    زمان برگزاری:شهریور ماه 1396