اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

دوره های آموزشی

واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی تبریز دوره های آموزشی ،کاربردی وتخصصی ذیل را درشش ماه اول سال 1398 برگزار می نماید.

اردیبهشت ماه 1398 :
•    مقررات صادرات و واردات
•    ثبت سفارش کالا( سامانه جامع )
•    امور گمرکی وترخیص کالا
•    قوانین ومقررات تامین اجتماعی در حوزه کارفرمایی

خرداد ماه 98 :
•    اینکوترمز
•    اعتبارات اسنادی ومقررات حاکم بر آن
•    کاربا پنجره واحد(EPL)
•    قوانین ومقررات امور مالیاتی

تیرماه 98:
•    مبانی واصول بازاریابی
•    مدیریت بازاریابی و فروش
•    بازاریابی اینترنتی
•    قوانین ومقررات پولی وارزی

مرداد ماه 98 :
•    مدیریت ارتباط با مشتری
•    مدیریت بسته بندی و تبلیغات
•    مدیریت فروش در شرایط رکود
•    قوانین و مقررات کار

شهریور ماه:
•    آشنایی با قرارداد های فروش
•   اسناد حمل ونقل وترانزیت کالا
•   بیمه درحمل ونقل
•    آشنایی با قوانین کارنه تیر و کنواسیون CMR
 
ثبت نام

زمان دقیق برگزاری دوره ها متعاقبا از طریق سایت وکانال تلگرامی اتاق بازرگانی تبریز اعلام خواهد شد.